Friday, August 5, 2011

ကမၻာေျမကို ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းၾကမွာလဲသဘာဝတရားကို ကာကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနေပမယ့္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ား အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရး အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပး ေနေသာ ကမာၻေျမဇီဝ စံနစ္မ်ားကိုမူ ကာကြယ္ႏိုင္မည္မထင္ေခ်။ ကမၻာေပၚရွိ သက္ရွိ အေထာက္အပံ့ျပဳ အပင္မ်ား ၊ တိရစာၧန္မ်ား၊ အျခားမ်ဳိး စိတ္မ်ား စသည္တို႔ကို ယခင္ကထက္ ဆယ္ဆခန္႔ တိုး၍ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳေနေပမယ့္ လူဦးေရ အဆမတန္တိုး ပြားလာျခင္း၊ စားသံုးမႈမ်ား ႀကီးမားလာျခင္း ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွားပါးလာျခင္း စသည့္ ၂၁ ရာစုျပႆနာႀကီးမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အခ်က္မ်ားေတာ့ မဟုတ္ေသးေပ။

ယင္းျပႆနာႀကီးမ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ ၂၀၅၀ ခန္႔တြင္ လူသားမ်ားအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ကမၻာမ်ဳိး အလံုးေပါင္း ၂၇ လံုးေလာက္ ရွိမွျဖစ္ႏုိင္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားဆိုပါတယ္။
၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား ကတည္းက ကုန္းေျမႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းမ်ား တိုးပြားလာေနလွ်က္ ရွိၿပီး ယခုအခါ စုစုေပါင္း ေနရာေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ေျမေပၚတြင္ မိုင္ေပါင္း ၁၇ သန္းစတုရန္း ဧရိယာ ႏွင့္ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားထဲတြင္ ၂ သန္း စတုရန္းဧရိယာရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသစ္ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားကို ေလ့လာတင္ျပထားေသာ စာတမ္းတြင္ ၾကာသပေတးေန႔က ေဖၚျပထားတယ္။

ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ၾကည့္၍ စိတ္အတန္ငယ္သက္သာဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေဘးမဲ့ေတာမ်ား၊ သဘာဝသစ္ေတာဥယ်ာဥ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တိုးတက္ေနသည့္ၾကားကပင္ သတၱဝါမ်ားမ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္လာေနသည့္ႏႈန္းမွာ ယခင္ကထက္ပင္ ပို၍ ျမန္ဆန္လာေနသည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔က ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အဏၰဝါေဂဟေဗဒတိုးတက္ေရး ဂ်ာနယ္ တြင္ ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။
“ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ နယ္ေျမေတြက သတၱဝါမ်ဳးိစိတ္ေတြ၊ မ်ဳိးကြဲေတြ မ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ေနမႈေတြကို က်ဆင္းသြားေအာင္၊ ေႏွးေကြးသြားေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မလုပ္ႏိုင္တာ အံ့ႀသပါရဲ႕။” စာတမ္းေရးသားသူ မာႏိုအာရွိ ဟာဝိုင္အီ တကၠသိုလ္မွ ကမၼီလိုမိုရာက ေရးသားထားပါတယ္။
“လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ကရွိေနခဲ့တဲ့ မ်ဳိးစိတ္ေတြ၊ သတၱဝါေတြ အခုေတာ့ အေတာ္ႀကီးကို ရွားပါးသြားၿပီ ဆိုတာ တအံ့တႀသသိလိုက္ရျပန္ပါတယ္။” မိုရာက ေျပာပါတယ္။

သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ မ်ဳိးကြဲမ်ားေပ်ာက္ကြယ္က်ဆင္းလာေနမႈမ်ားကို ကာကြယ္ဖို႔သတ္မွတ္ထားေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခံနယ္ေျမမ်ားရွိ အေျခအေနမ်ားမ်ားမွာလက္ေတြ႔ႏွင့္ကြာျခားေနခဲ့သည္မွာ အခိ်န္ကာလအေတာ္ၾကာျမင့္ျပီျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္တြင္ စာရြက္ေပၚတြင္သာ စာရင္းရွိၿပီး၊ စာရြက္ေပၚတြင္သာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားအျပားမ်ာ စာရြက္ေပၚမွ သဘာဝဥယ်ာဥ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္တြင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထား ေသာ သဘာဝကြ်န္းမ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း စာရြက္ေပၚတြင္သာ ရွိေၾကာင္း မိုရာက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခံ နယ္ေျမမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာေငြေၾကးမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံရွိၿပီး နယ္ေျမအမ်ားစုအတြက္ ေငြေၾကးလံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ဆိုတယ္။ လက္ရွိထိန္းသိမ္းထားေသာနယ္ေျမမ်ား အတြက္ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၂၄ ဘီလီယံအသံုးျပဳရမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။


“သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္ေတြ ဆိတ္သုဥ္းလာမႈနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲလူေတြအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြဟာ စိန္ေခၚမႈေတြ ႀကီးမားေနၿပီးေတာ့ အဲဒီအတြက္ အသံုးစားရိတ္ေတြ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနပါတယ္။” စာတမ္းကို ပူးတြဲေရးသားသူ ပီတာေဆးလ္ ကဆိုတယ္။ ပီတာေဆးလ္က အဏၰဝါဇီဝေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ ေရ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢတကၠသိုလ္အဖြဲ႔၏ လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
“သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္ေတြေပ်ာက္ကြယ္လာျခင္းေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ သဘာဝထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး နယ္ေျမေတြ၊ ဥယ်ာဥ္ေတြ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ လူေတြကို လြဲမွားတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပးေနသလိုပါပဲ။” ဟူ၍ပီတာေဆးလ္က ေျပာပါတယ္။ စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားက လူသားမ်ားရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္မ်ားဆံုးရွဳံးေနျခင္းအတြက္ လက္ရွိစာေပမ်ား နဲ႔ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအေပၚအေျခခံျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ၂၀၁၀ နာဂိုယာသေဘာတူညီခ်က္အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ၂၀၂၀ တြင္ ကုန္းေျမ ၁၇% ႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ ၁၀% ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ဟု သေဘာတူညီထားပါတယ္။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပီတာေဆးလ္က “အစားအေသာက္ႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေျပာဆိုထားသည့္ပမာဏအတိုင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း” ဆိုတယ္။
“ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ မ်ဳိးစိတ္ေပ်ာက္ကြယ္မႈေတြ ရပ္တန္႔သြားေအာင္ တားဆီးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။”

ျပႆနာက သစ္ေတာတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းလိုက္ၿပီဆိုရင္ အျခားသစ္ေတာတစ္ခုက သြားခုတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္းတစ္ကြ်န္းကို ထိန္းသိမ္းလိုက္ၿပီဆိုရင္လည္း အျခားတစ္ေနရာကို ငါးသြားဖမ္းၾကမွာပဲ။ ေနာက္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးနယ္ေျမေတြသတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ၿခံစည္းရိုးခတ္၊ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ဖ်က္စီးလို႔မရေအာင္ ကင္းေစာင့္ေနရုံနဲ႔ ညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေတြကို မျဖစ္ေအာင္တားဆီးလုိ႔မရပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကမၻာေျမရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ဲျပႆနာေတြ၊ ဖိအားေတြက တစ္စတစ္စပိုႀကီးထြားလာေနၿပီးေတာ့ အေျဖနဲ႔ပိုေဝးေဝးလာပါၿပီ လို႔ ပီတာေဆးလ္က ဆက္လက္ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္ေတြ၊ မ်ဳိးကြဲေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ဆံုးရွံဳးေနရျခင္းကသာ လူသားေတြကမၻာေပၚမွာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးကို ၿခိမ္း ေျခာက္ေနတဲ့ အဓိကျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြအတြက္ အစားအစာမွအစ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေရ၊ ေလအဆံုး၊ အပန္းေျဖျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းေတြအပါအဝင္ သတၱျဒပ္စင္ေတြမွအစ တိုးတက္တဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေပၚလာျခင္းေတြအားလံုးကို ေပးေနတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြျဖစ္တယ္ လို႔ မိုရာက ေျပာပါေသးတယ္။
“ျပႆနာေပါင္းစံုကို ရင္ဆုိင္ေနရတာပါ။ ျပႆနရဲ႕အဓိက်တဲ့အပိုင္းေတြကို ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိကက်တဲ့ အေျပာင္း အလဲတစ္ခုလုပ္ဖို႔လိုအပ္ေနပါၿပီ။”

လူသားေတြနယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ေနတာေၾကာင့္ အျခားသက္ရွိမ်ဳိးစိတ္ေတြေပ်ာက္ကြယ္သြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၅ တုန္းက ကမၻာ့လူဦးေရ ငါးဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက လူသားေတြထုတ္ယူသံုးစြဲေနတဲ့ အရင္းအျမစ္ပမာဏက ကမၻာေျမက ေပးႏိုင္တာထက္ ပိုၿပီးမ်ားေနတယ္လို႔ တြက္ခ်က္မႈအားလံုးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီးေတာ့ မိုရာက ေျပာပါတယ္။

အခုဆို လူဦးေရ ၇ ဘီလီယံျဖစ္လာတဲ့အတြက္ အရင္းအျမစ္သံုးစြဲမႈေတြက တရားလြန္ျဖစ္ေနၿပီး ကမၻာေျမႀကီးက မႏိုင္ဝန္ထမ္း ထားရပါတယ္။ ဒီႏႈန္းအတိုင္းသြားေနရင္၂၀၅၀ ေလာက္ဆိုရင္ လူဦးေရ ၁၀ ဘီလီယံျဖစ္လာမယ္။ စားေသာက္ေနထိုင္မႈပံုစံေတြ ကလည္းေျပာင္းလဲသြားမွာမဟုတ္ဘူး။ အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈေတြကလည္း ေလွ်ာ့ပါးမသြားတဲ့အျပင္ပိုလို႔ေတာင္တိုးလာ ဦး မယ့္ အေျခအေနဆိုေတာ့ ေျမကမၻာေပါင္း ၂၇ လံုးေလာက္ရွိမွ ျဖစ္မယ္လို႔ စာတမ္းကတြက္ခ်က္ျပထားပါတယ္။

လက္ရွိကမၻာ့လူဦးေရ သန္း ၇ ေထာင္ဟာ ေနထိုင္မႈပံုစံေတြ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲပစ္မွ ရမယ္။ လက္ရွိကမၻာေပၚကလူေတြရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနမႈေတြကို ၾကည့္ရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လူတစ္ဦးခ်င္းစီက ပ်မ္းမွ် ၁၀ ဟက္တာရွိၿပီး ေဟတီက ၁ ဟက္တာေတာင္မရိွပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္ကို ပ်မ္းမွ် ၂ ဟက္တာပဲသံုးမယ္ဆိုရင္ ကမၻာေျမရဲ႕ သဘာဝအရင္းအျမစ္ေတြက လံုေလာက္ပါတယ္ လုိ႔ မိုရာကေျပာပါတယ္။

လူေတြပိုမ်ားလာေလ အရင္းအျမစ္ခြဲတမ္းေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေလပဲဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူဦးေရထိန္းသိမ္းတဲ့အေန နဲ႔ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ကေလးတစ္ေယာက္ႏႈန္းပဲရွိသင့္တယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္။
“ကြ်န္ေတာ္က ကိုလံဘီယာကပါ။ အခ်ဳိ႕ခ်မ္းသာတဲ့အစိုးရေတြက ကေလးမ်ားမ်ားေမြးခ်င္လာေအာင္ ကေလး တစ္ေယာက္ ေမြးရင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဘယ္ေလာက္ ေပးမယ္ဆိုတဲ့ နည္းနဲ႔လူဦးေရမ်ားလာေအာင္လုပ္ေနတာ ကြ်န္ေတာ္စိတ္ဆိုး တယ္။”

ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံေတြအႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲပစ္မွရမယ္ဆိုတဲ့ အေပၚ လူတုိင္းကလည္းပဲစိတ္ဝင္စားမႈ မရွိၾကပါဘူး လို႔ ပီတာေဆးလ္က ေျပာပါတယ္။
“သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ေျမကမၻာ၊ သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္၊ အရင္းအျမစ္ စတာေတြအေပၚ လူေတြက အေတာ္ကို အာရုံစိုက္မႈ မရွိၾကပါဘူး။ လူသားေတြအတြက္ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီးမားမားလုပ္ဖို႔ ဘာလိုေနလဲ။” ပီတာေဆးလ္ေျပာသြားတာ ေတြပါ။
“ဒါေပမယ့္ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ရမယ့္လိုအပ္တဲ့ နည္းလမ္းေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တ႔ုိ ရွာေတြ႔မွာပါ။ ”

Source: Inter Press Service news agency

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။