Thursday, August 11, 2011

သကၠရာဇ္ ၂၀၅၀တြင္ အိႏိၵယ၌ ယခုထက္ ေရအရင္းအျမစ္ ၁၀%ေလာက္ ပိုမို လိုအပ္မည္


အစိုးရႏွင့္ UN တို႔၏  အိႏိၵယ သန္းေခါင္စာရင္း လူဦးေရ တိုင္းတာ တြက္ခ်က္မႈအရ သကၠရာဇ္ ၂၀၅၀တြင္ အိႏိၵလူမ်ိဳးစုအတြက္ ယခုထက္ ေရအရင္းအျမစ္ ၅၀% ပိုမို လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Current Science (မ်က္ေမာက္သိပၸံ) ဂ်ာနယ္မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

National Commission for Integrated Water Resources Development (NCIWRD) အိႏိၵယ ေရအရင္းအျမစ္ တန္းတူရရွိေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔က သကၠရာဇ္ ၂၀၅၀ တြင္ အိႏိၵယ၏ လူဦးေရသည္ ၁.၇ ဘီလီယံတြင္ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ယင္းခန္႔မွန္းခ်က္သည္ UN ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္လည္း တစ္ထပ္တည္း က်ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။


(NCIWRD) က ၂၀၅၀ ေလာက္မွာ အိႏိၵအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ အတိုင္းအတာ ၁၁၈၀ ဘီလီယံ ကူဗစ္ မီတာေလာက္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ဆက္လက္ျပီး ေနာက္ဆံုး ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ စာေရးဆရာ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ  Sharad K. Jain က "လူဦးေရ တိုးပြားမႈေၾကာင့္ အိႏိၵယအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ လိုအပ္မႈေတြဟာ ေျမအက်ယ္အဝန္း ၁၃၂၇ ဘီလီယံ မိတာ၊ (၁၀%)အတိုင္းအတာေလာက္ ျမင့္တက္သြားမွာ ျဖစ္ျပီး ၁ ကူဗစ္မီတာဟာ ၁ထရီလီယံ (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀) လီတာႏွင့္ ညီမွ်ပါတယ္" ဟု ေျပာျပသြားခဲ့သည္။


"ဒါဟာ အၾကမ္းမ်ဥ္း ခန္႔မွန္းခ်က္ တစ္ခုပါ။ ဒါေပမယ့္ အိႏိၵယ အနာဂတ္အတြက္ ေရသံုးစြဲမႈ အလားအလာကို အတိအက် တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ေတာ့ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိထားတဲ့ နည္းလမ္းအရ ေရွ ႔ေလွ်ာက္ အမ်ားၾကီးတိုးတက္ဖို႔ လကၡဏာေတြကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။" ဟု အိႏိၵယ ေရာ္ကီနည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ပါေမာကၡ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂ်ိန္းက တုန္႔ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

"ေရ လိုအပ္အပ္ခ်က္ေတြ  တိုးျမင့္လာမယ့္ အေၾကာင္းအရင္း ေတြထဲမွာ ဆည္ေျမာင္းေတြနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အသံုးျပဳဖို႔ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဂဟစနစ္တစ္ခု လိုအပ္ပါတယ္။ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြမႈ ရွိေအာင္  ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အဲဒီစနစ္အရ  ေရေတြကို ျမစ္ေတြနဲ႔ ေရကန္ေတြထဲမွာ ၾကိဳတင္ သိုေလွာင္ရမည္။ အဲဒါေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ ၂၀၅၀မွာ ေရအတြက္ ေျမပမာဏ ၉၀ မီလီယံ ကူဗစ္မီတာေလာက္ လိုလိမ့္မယ္" ဟု ဂ်န္းက(NCIWRD)၏ ခန္႕မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေျပခဲ့သည္။

"၁၀% ျမင့္တက္လာမႈဟာ လကၡဏာ တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရကို ေခြ်တာ သံုးစြဲဖို႔ဆိုတာ အစိုးရနဲ႔ လူထုက သိတာ ၾကာလွပါျပီ။  မိုးစပါး ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ အစရွိသျဖင့္ေပါ့... အဲဒီလိုအခ်ိန္ေတြမွာ ေသခ်ာတဲ့ ေရလံုျခံဳမႈ ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္" ဟု အိႏိၵယ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆိုင္ရာ သုေတသန တကၠသိုလ္မွ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး ဝါရင့္ ဆရာၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ အိုပီဘမ္ဆဲလ္က ေျပာျပသြားခဲ့သည္။


အိႏိၵယ၏ ေရအတြက္ ပူေဆြးဒုကၡမွာ ၾကီးမားလာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အစိုးရ အစီရင္ခံစာက ေရစီမံခန္႔ခြဲေရးအား မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာသည္ ၂၁ရာစုတြင္ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပႆနာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။


ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ အစီရင္ခံစာအရ "လူဦးေရ ၂၀%ဟာ ေရရွားပါးမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ျပီး ၈၀%ေလာက္ကေတာ့  လူဦးေရ တိုးပြားမႈ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈေတြေၾကာင့္ ေရေတြညစ္ညမ္းျပီး ကန္ေတြနဲ႔ ျမစ္ေရေတြဟာလည္း အဆိပ္အေတာက္ေတြ ပါဝင္လာမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း" ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
Source: The lite mint

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။