Sunday, September 11, 2011

ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားစမ္းသပ္


စူပါ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးကို သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား စုစည္း ထည့္သြင္းကာ ယင္းသတင္းမ်ား အေပၚအေျခတည္ တြက္ခ်က္ေစၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေရးႀကီးေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္း ထုတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သုေတသီမ်ား
ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေလ့လာမႈကို လစ္ဗ်ားႏွင့္ အီဂ်စ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူထုေတာ္လွန္ေရး အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ သတင္းပုဒ္ေရေပါင္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ထည့္သြင္း ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုေတသီမ်ားက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေလ့လာ သံုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ျဖစ္ပြားလာမည့္ ျပႆနာမ်ားကို ယင္းနည္းအတုိင္း အေျဖထုတ္သြားႏိုင္မည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

စူပါ ကြန္ပ်ဴတာ အကူအညီျဖင့္ အိုစမာ ဘင္လာဒင္ တည္ရွိေနႏိုင္သည့္ ေနရာကို သဲလြန္စရရွိခဲ့သည္။
အီလီႏြိဳက္စ္တကၠသုိလ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အႏုပညာႏွင့္ လူမႈသိပၸံ တြက္ခ်က္ အေျဖထုတ္ျခင္းဌာနမွ ကာလက္ဗ္လီတာရူးက သူ႔ေတြ႔ရွိမႈအေၾကာင္းကို First Monday ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။

ေလ့လာမႈျပဳရာ၌ အေမရိကန္အစိုးရပိုင္ Open Source Centre ႏွင့္ BBC Monitoring ဌာနတို႔မွ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ရယူခဲ့သည္။ အြန္လိုင္း နယူးေယာက္တိုင္းမ္စ္ သတင္းစာ၏ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွစ၍ သိမ္းဆည္းထားေသာ သတင္းမ်ား အေပၚတြင္လည္း ေလ့လာမႈ ျပဳခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။
စုစုေပါင္း သတင္းေဆာင္းပါးေပါင္း သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ စုစည္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း မစၥာလီတာရူးက ေျပာသည္။

သတင္းမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိး ခြဲ၍ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ သတင္းအႏွစ္အသားဟု ေခၚဆိုရမည့္ သတင္းေကာင္း ျဖစ္သေလာ၊ သတင္းဆိုး ျဖစ္သေလာ ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္၊ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္း၊ ပူးတြဲ ျဖစ္ပြားသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္လည္း မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားၾကသနည္း ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခဲ့သည္။

“ဆိုးဝါးျခင္း” “စိတ္ပ်က္ဖြယ္” သို႔မဟုတ္ “ေကာင္းပါတယ္” စသည့္ သတင္းစာ ကိုယ္တြင္း ပါဝင္ေလ့ရွိသည့္ စကားလံုးမ်ား အေပၚ မူတည္၍ သတင္းေကာင္း၊ သတင္းဆိုးစသည့္ အႏွစ္ကိုေဖၚျပသည္။

မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားသနည္းဆိုသည့္ အခ်က္ကိုမူ တည္ေနရာ ပံုရိပ္ေဖၚစံနစ္မ်ား သံုး၍ ရွာေဖြေပးသည္။ ဥပမာ “ကိုင္ရို” ဟူေသာ စကားလံုးအတြက္ ေျမပံုေပၚတြင္ ရွာေဖြႏိုင္မည့္ တည္ေနရာ မ်ဥ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးသည္။

သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ ကြန္ယက္ေပါင္း ၁၀၀ ထရီလီယံပါဝင္ေသာ ကြန္ယက္ႀကီး တစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို SGI Altix စူပါ ကြန္ပ်ဴတာ အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းကြန္ပ်ဴတာကို Nautilus (ကမာေကာင္) ဟုလည္း ေခၚတြင္ၿပီး အေမရိကန္ တန္နက္ဆီ တကၠသိုလ္တြင္ ထားရွိသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ၏ 1024 Intel Nehalem ဗဟိုတြက္ခ်က္မႈစံနစ္စြမ္းအားသည္ ၈.၂ တာရာဖေလာ့ (တစ္စကၠန္႔အတြင္း တြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္မႈေပါင္း တစ္ထရီလီယံ) ရွိသည္။

သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာမွ အာရပ္အံုႁကြမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာ ဂရပ္မ်ဥ္းမ်ားပံုေဖၚေပးခဲ့သည္။

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျခင္းစီအတြက္ ႏိုင္ငံတြင္းႏိုင္ငံပမွ သတင္းမ်ားကိုအေျချပဳ၍တြက္ခ်က္ရာတြင္ အေတာ္နီးစပ္မွန္ကန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို တြက္ခ်က္ေပးခဲ့ေလသည္။

အီဂ်စ္ကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ရာတြင္ မူဘာရက္ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမျပဳမီတစ္လအလို တြင္ ဂရပ္မ်ဥ္းမ်ား အားနည္းသြားသည္္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး ယခင္ကႏွစ္ ၃၀ အတြင္းႏွစ္ႁကိမ္သာျဖစ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။

ေနာက္ထပ္တြက္ခ်က္မွန္ကန္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ၁၉၉၁ ကူဝိတ္ရွိအီရတ္တပ္မ်ားကို အေမရိကန္ဗံုးႁကဲမႈႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အီရတ္ကို အေမရိကန္က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ထုိအခ်ိန္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စုံစမ္းတြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားထက္ သူ႔ကြန္ပ်ဴတာက ပို၍တိက်မွန္ကန္ေၾကာင္း မစၥတာ လီတာရူးက ေျပာသည္။


“အဓိကအခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္သမၼတက မူဘာရက္ကို လံုးဝျပင္းျပင္းထန္ထန္ေထာက္ခံေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ အဆိုးဆံုးအေျခအေနကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာင္ မူဘာရက္ဆက္လက္တည္တံ့ေနမယ္လို႔ ပဲ အေျဖထြက္တယ္။”

“အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကို အႏွစ္သံုးဆယ္ေလာက္ေလ့လာခဲ့တဲ့ ကြ်မ္းက်င္သူေတြ ရွိတယ္။ ႏွစ္သံုးဆယ္အတြင္း မူဘာရက္ ဘာမွ မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ အီဂ်စ္တြက္ခ်က္မႈျပ ဂရပ္မွာ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ မႀကံဳဖူးတဲ့အေျခအေနကို ျပတယ္။ ေဟာဒီ အတက္အက်မ်ဥ္းေတြ ကိုၾကည့္ပါ။

ကမၻာဟာ အေမွာင္ထုေအာက္လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိေနတယ္လုိ႔ ဆိုလိုတယ္။ သူ႔ကိုဆန္႔က်င္တဲ့အင္အားက အရမ္းေကာင္းလြန္းေနတယ္။ ဒီေတာ့ သူဆက္လက္တည္တန္႔ႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။”
ယင္းသို႔အလားတူ ဂရပ္ပံုစံမ်ားကို လစ္ဗ်ားေတာ္လွန္ေရးမျဖစ္မီႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဘာ္လ္ကန္ပဋိပကၡမျဖစ္မီအခ်ိန္ တို႔တြင္ေတြ႔ရွိရသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားတြက္ခ်က္မႈျပ ဂရပ္တြင္မူ အတက္အက်မ်ဥ္းမ်ားေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ပစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာအခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံမ်ား၏ မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မတူညီေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူထုအံုႁကြမႈျဖစ္ရန္ အလွမ္းေဝးေသးသည္။

မစၥတာလီတာရူးက ဘင္လာဒင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းမ်ားက ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္ ဘင္လာဒင္တည္ရွိေနႏိုင္ ေသာေနရာကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေသာသဲလြန္စမ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္းဆိုသည္။

ဘင္လာဒင္သည္ အာဖဂန္နစၥတန္မွာပင္ ပုန္းခိုေနႏိုင္သည္ဟု အမ်ားကယံုၾကည္ေနေသာ္လည္း သတင္းမ်ားကိုစုစည္း၍ တည္ေနရာပံုရိပ္ေဖၚစံနစ္ျဖင့္တြက္ခ်က္ခဲ့ရာ ပါကစၥတန္ေျမာက္ပိုင္းမွာပင္ရွိသည္ဟု တစ္သမတ္တည္း ၫႊန္ေလသည္။

၂၀၁၁ ဧၿပီလအတြင္း ဘင္လာဒင္ကို အေမရိကန္တပ္မ်ားရွာေဖြမေတြ႔မီထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္တည္းတြင္သာ အဘူဒါဘက္ဟူေသာ အမည္ကိုေဖၚျပထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တည္ေနရာပံုရိပ္ေဖၚစံနစ္က ၂၀၀ ကီလိုမီတာဝန္းက်င္အထိ ရွာေဖြ ရမည့္ ေနရာကို ခ်ဳံ႕ေပးခဲ့သည္ဟု မစၥတာလီတာရူးက ေျပာသည္။

အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚကြန္ပ်ဴတာတြက္ခ်က္မႈျဖင့္ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေလ့လာထားမႈမ်ားသည္ ျဖစ္ၿပီးသားအျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာထားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုလည္း ယင္းနည္းအတုိင္း တြက္ခ်က္၍ ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း မစၥတာလီတာရူးက ေျပာသည္။

“ဒီလိုဆိုရင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို သြားရပါမယ္။ Stock Ticker (မိုႏိုပိုလီကဲ့သို႔ကစားနည္းတစ္မ်ဳိး) ကစားနည္းမ်ဳိးနဲ႔ တူပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးပြဲၿပီးခါနီးမွာ ဘယ္ကိုဦးတည္ေနတယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားသိေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္မိနစ္အနည္းငယ္အ တြင္းမွာပဲ ဘာေတြထပ္ၿပီးျဖစ္သြားဦးမွာလဲ ဆုိတာခင္ဗ်ားသိခ်င္ေနမွာပါပဲ။ စီးပြားေရးတြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ အေတာ္ဆင္တူပါ တယ္။ ”

ရရွိလာေသာအေျဖမ်ားကို ပိုမိုတိက်မွန္ကန္သည့္ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တည္ေနရာပံုရိပ္ေဖၚစံနစ္ကို ပိုမိုတိက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာလီတာရူးက ေျပာသည္။

“ေနာက္တစ္ဆင့္က ၿမိဳ႕တြင္းအဆင့္ကို သြားမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီက ဘာေတြလုပ္ေနသလဲ၊ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းၾကားဘယ္လို အဆက္အစပ္ေတြရွိသလဲ ဆိုတာေတြကို ေလ့လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ”
“ဒါကို သံုးၿပီးအေျဖရွာရတာ မိုးေလဝသေဟာကိန္းထုတ္ရသလိုပါပဲ။ မွန္ခ်င္မွ မွန္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”

Source: BBC

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။