Tuesday, November 29, 2011

ဆိုမာလီတြင္ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားကို သူပုန္က ေမာင္းထုတ္


ဆိုမာလီလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အယ္လ္ရွာဘက္က အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ ၁၆ ဖြဲ႔ကို တားဆီးပိတ္ပင္လိုက္သည္။ ယင္းတို႔ထဲတြင္ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ ၆ ခုခန္႔ပါဝင္သည္။ မိုးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈဒဏ္ခံေနရေသာ ဆိုမာလီအတြက္ အၾကပ္အတည္းျဖစ္သည္။

တနလၤာေန႔ထုတ္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ အယ္လ္ရွာဘက္သူပုန္အဖြ႔ဲ၏ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာႀကီးႀကပ္ေရးရုံး ေခၚ အဖြဲ႔မွ တစ္ႏွစ္တာလံုး ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပထား သည္။ ယင္းသို႔စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ တရားမဝင္အလုပ္ မ်ား၊ အလြဲသံုးစားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေတြ႔ရွိရသည္ဟု သံုးသပ္တင္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္ အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ ဘာသာမဲ့အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကိုယ္က်င့္ပ်က္ျပားေရး ႏွင့္ အစၥလာမ္တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ဒီမိုကေရစီစံတန္ဖိုးမ်ား ေလ်ာ့က်ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ေန သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည္။

အယ္လ္ရွာဘက္အဖြဲ႔က ပိတ္ပင္တားဆီးလိုက္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားထဲတြင္ ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးမ်ား ရံပုံေငြအဖြဲ႔ (UNICEF)၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး (WHO)၊ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢရုံး (UNHCR)၊ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေနာ္ေဝေကာင္စီ၊ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ဂ်ာမန္ေအဂ်င္စီ (GTZ)၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ျပင္သစ္အဖြဲ႕၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔၊ ဆားဆစ္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ကြန္ဆန္း အဖဲြ႔တို႔ ပါဝင္သည္။

ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ အယ္လ္ရွာဘက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဘယ္ေဒြနီႏွင့္ ဘိုင္ဒိုအာၿမိဳ႕မ်ားရွိ အကူအညီေပးေရးရုံးခန္းမ်ားသို႔ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ဝင္ေရာက္စီးနင္းကာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို သိမ္းဆည္း ယူငင္သြားေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ဆုိသည္။

လူ႔အသက္မ်ားကိုကယ္တင္သည့္ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းသည္ အလြန္မ်က္ႏွာ ေျပာင္တိုက္ကာ လုပ္သည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို၍ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္က ရွဳံ႕ခ်ေျပာဆို လိုက္သည္။ ထို႔ျပင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဧရိယာမ်ားအတြင္းမွ ထြက္ခြာေပးရန္ႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ားမွ သိမ္းဆည္းသြားေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ျပင္ပကမၻာကို အဆိုးျမင္ဝါဒျဖင့္ ေဝဖန္၍ အယ္လ္ရွာဘက္တို႔က အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယင္းအကူအညီမ်ားျဖင့္ အသက္ဆက္ရပ္တည္ေနရေသာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈဒဏ္ခံ လူေပါင္းမ်ားစြာမွာ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ ဒုကၡမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၁၉၉၁-၉၂ ေနာက္ပိုင္း အာဖရိက ဦးခ်ဳိေဒသ ဆိုမာလီႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါသည္ အဆိုးဝါးဆံုးအငတ္ေဘးဆိုက္ ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးမိုးေခါင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ကြ်ဲႏြားတိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ လူေထာင္ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာေသေၾကပ်က္စီးျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္လအတြင္း ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ ဆိုမာလီႏိုင္ငံေနရာ ေဒသအမ်ားအျပားကို အငတ္ေဘးဆိုက္ေဒသမ်ားအျဖစ္ေၾကျငာခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမွာ အငတ္ေဘးဆိုက္အဆင့္မွ ျပန္လည္ေလ်ာ့က်လာခဲ့ေသာ္လည္း လူေပါင္း ၂၅၀,၀၀၀ ခန္႔ ငတ္မြတ္မႈဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး အကူအညီမ်ားအလ်င္အျမန္လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ကုလသမဂၢမွေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အယ္လ္ရွာဘက္အဖြဲ႔အေပၚ ျပစ္တင္ရွဳံ႕ခ်မႈမ်ားရွိေနခဲ့ၿပီး စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးမည့္ အေနအထားမ်ားပိုမိုရင္ဆိုင္လာေနရသည္။

အယ္လ္ရွာဘက္သူပုန္အဖြဲ႔မ်ားအား ၿမိဳ႕ေတာ္အျပင္ဘက္သို႔ေမာင္းထုတ္ပစ္ရန္ အာဖရိကသမဂၢက မိုဂါဒစ္ရွဴးအစိုးရ ကိုဖိအားေပးခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာလက ေတာင္ပိုင္းတြင္ ကင္ညာစစ္တပ္မ်ား ဆိုမာလီအတြင္းဝင္ေရာက္ကာ အယ္လ္ရွာဘက္သူပုန္မ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ လိုက္လံတုိက္ခိုက္ခဲ့ေသးသည္။ ယခုလအေစာပိုင္းကလည္း ႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္မွေန၍ အီသီယိုးပီးယားစစ္တပ္မ်ားဝင္ေရာက္ကာ တတိယစစ္မ်က္ႏွာျပင္အျဖစ္ အယ္လ္ရွာဘက္ တို႔ကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။