Monday, November 28, 2011

ပစိဖိတ္ေဒသပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေရးေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္ေရး ဂ်ပန္စဥ္းစား


ယိုမီအူရီရွင္ဘန္းသတင္းစာမွ ျပဳစုလိုက္ေသာ စစ္တမ္းအရ ပစိဖိတ္ေဒသပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေရး(TPP) ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယိုရွီဟီကုိႏိုဒါ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၅၀% ေက်ာ္က ေထာက္ခံ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံအမ်ားပါဝင္ေသာ လြတ္လပ္ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾက မည္ျဖစ္ၿပီး ၅၁% ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံၿပီး ၃၅% က ကန္႔ကြက္ၾကသည္။
ႏိုင္ငံအဝွမ္းတယ္လီဖုန္းျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္ အိမ္ေပါင္း ၁,၇၀၃ အိမ္သို႔ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ထဲ မွ ၁,၀၅၈ ဦးျပန္လည္ေျဖဆိုခဲၿပီး အက်ဳံးဝင္ေသာအေျဖ ၆၂% ရရွိခဲ့သည္။

အစိုးရ၏ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေဖါက္ကားျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး အၿပိဳင္အဆုိင္ရွိလာေစရန္ အားေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ၅၇% က ေထာက္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၄% က ကန္႔ကြက္သည္။

ပါတီစြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ၆၆% က အာဏာရဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ေရးကို ေထာက္ခံၿပီး ပါတီစြဲမရွိသူမ်ားအတြင္း ေျဖၾကားရာတြင္ ၄၅% က ေထာက္ခံကာ ၃၇% က ကန္႔ကြက္သည္။
လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ေထာက္ခံသူမ်ားအၾကားတြင္ ၄၅% ကေထာက္ခံၿပီး ၄၆% က ကန္႔ကြက္သည္။

ေျဖဆိုသူ ၈၆% က ႏိုဒါသည္ ၎၏မူဝါဒမ်ားကို ျပည္သူမ်ားၾကားရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖၚထုတ္ျပသျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု TPP ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ား အား ျပည္သူမ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာဆိုသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လ ၁၁ ရက္ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံေဒသမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အခြန္တိုးျမွင့္ေကာက္ခံႏိုင္မည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ၅၇% ကေထာက္ခံၿပီး ၃၆% က ကန္႔ကြက္သည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအား ေထာက္ခံမႈႏႈန္းထားမွာမူ လြန္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတြင္ ၂၄% ရွိခဲ့ၿပီး ယခုစစ္တမ္းတြင္ ၂၈% သို႔တိုးတက္လာခဲ့သည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္ပါတီအားေထာက္ခံမႈမွာလည္း ၂၀% မွ ၂၃% သို႔တိုးတက္လာခဲ့ သည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္လာမည့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မည္သည့္ပါတီကိုမဲေပးမည္နည္းဟု ေမးျမန္းရာ တြင္ ၂၅% က ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၂၈%က လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကိုေရြးခ်ယ္သည္။

လြန္ခ့ဲေသာစစ္တမ္းတြင္ ၂၁% က ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ၂၄% က ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။